سیاست حفظ حریم خصوصی

حریم خصوصی

از آنجا که حریم خصوصی کاربران برای ما مهم است برای مشاوره از شما حداقل اطلاعات را درخواست خواهیم کرد. تنها یک نام و شماره برای ما کافی است تا به شما کمک کنیم. نت تو موظف به حفظ اطلاعات شما خواهد بود. شماره شما تنها در اختیار نماینده شرکت اینترنتی برای ارائه سرویس اینترنت، قرارداده خواهد شد. نت تو تنها یک بار با شما برای مشاوره تماس خواهد گرفت.